Zgoda użytkownika

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Umową lub jej poszczególnymi postanowieniami, masz prawo odmówić korzystania z serwisu layboard.com (zwanego dalej Serwisem).

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą wysłania przez Ciebie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Jeśli jesteś użytkownikiem Usługi, oznacza to automatycznie, że akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszej Umowy.

1. TERMINY I DEFINICJE

Usługa to zestaw oprogramowania i sprzętu, połączonych przestrzenią nazw domeny layboard.com, który zapewnia interakcję pomiędzy Użytkownikami.

Użytkownik to osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w Usłudze zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Konto to unikalna nazwa (login) i hasło umożliwiające dostęp do osobistych stron Użytkownika w ramach Serwisu.

Ogłoszenie to Życiorys lub oferta pracy publikowane przez Użytkownika w serwisie.

2. PRZEPISY PODSTAWOWE

2.1. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę, akceptuje i zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania wszystkich jej warunków, a także ma prawo odmówić korzystania z serwisu layboard.com (zwanego dalej Serwisem)..

2.2. Niniejsza umowa oraz wszelkie jej zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie. Zmiany w Umowie mogą być dokonywane w każdym czasie. Użytkownicy potwierdzają, że przy każdej ponownej autoryzacji w Serwisie zapoznali się i akceptują warunki Umowy, które są publikowane na stronie https://layboard.com/pl/privacy

2.3. Serwis zapewnia Użytkownikom usługę dostępu do funkcjonalności Serwisu, nieprzerwanie, z wyjątkiem czasu niezbędnego do przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych. Przedmiotem niniejszej Umowy są wszystkie aktualnie istniejące usługi, jak również ich rozwój i/lub dodawanie nowych. Użytkownicy rozumieją i zgadzają się, że wszystkie usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” (tak jak jest) i że administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, awarie, nieprawidłowe lub nieterminowe dostarczenie, usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek danych osobowych użytkownika.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

3.1. Administracja Serwisu nie bierze udziału w sporach (w tym sądowych) pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak również z udziałem Osób Trzecich.

3.2. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Użytkowników.

3.3. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i/lub utracone korzyści Użytkowników lub Osób Trzecich spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu.

3.4. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub Osób Trzecich, które naruszają obowiązujące ustawodawstwo kraju Użytkownika.

3.5. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje, materiały i ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.

3.6. Administracja Serwisu nie gwarantuje, ale zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu bezbłędnego i nieprzerwanego działania Serwisu

3.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane w imieniu Użytkownika w Serwisie;

3.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji poufnych wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Serwisu.

3.9. Administracja Serwisu nie bierze udziału w dyskusjach na forach i recenzjach na stronie. Każdy, kto ukrywa się za administracją usługi, może być oszustem.

3.10. Administracja serwisu ma prawo usunąć wszelkie treści publikowane przez użytkowników, jeśli zawierają one odnośniki do zasobów zewnętrznych.

3.11. Administracja serwisu, po złożeniu reklamacji w sprawie recenzji, ma prawo do sprawdzenia poprawności przez czas nieokreślony.

3.12. Administracja witryny nie zaleca płacenia za wakat / pracę lub inne usługi pracodawcom na stronie.

3.13. Administracja witryny ma prawo usunąć dowolne konto bez wyjaśnienia lub powiadomienia.

4. PROCEDURA PŁATNOŚCI

4.1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, dostęp do Serwisu jest zapewniony wszystkim zainteresowanym w równym stopniu.

4.2. Administracja Serwisu ma prawo według własnego uznania wprowadzać i zmieniać opłaty za niektóre usługi Serwisu, o czym użytkownicy Serwisu zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni.

4.3. Użytkownik może uzupełnić swoje konto, kupując określoną kwotę waluty wewnętrznej usługi za pomocą agregatora płatności.

4.4. W przypadku naruszenia regulaminu Serwisu, środki wykorzystane na zakup usługi w serwisie nie zostaną zwrócone. Jeżeli jednak użytkownik nie mógł w pełni skorzystać z zakupionej usługi z oczywistej winy Administracji, jego konto w Serwisie zostaje zasilone kwotą odpowiadającą cenie tej usługi.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Podając nam swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację w celu realizacji praw i wypełnienia obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Przetwarzanie obejmuje między innymi gromadzenie, rejestrację, przechowywanie, adaptację, aktualizację, wykorzystywanie i niszczenie danych osobowych. W związku z tym Administracja jest zwolniona z obowiązku uzyskania dodatkowej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, a mianowicie na ich gromadzenie, przechowywanie, dostosowywanie, aktualizowanie i wykorzystywanie w celu dystrybucji elektronicznych wysyłek tematycznych i innych informacji związanych do działalności Serwisu. Podane przez Użytkownika dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Za wyjątkiem przypadków przekazywania niezbędnych informacji partnerom Administracji, wyłącznie w celu przeprowadzania promocji z udziałem użytkownika, dokonywania wzajemnych rozliczeń i świadczenia usług Serwisu, a także w celu identyfikacji autentyczności dokumenty dostarczone przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać lub zmienić swoje dane osobowe zawarte w bazach danych Serwisu, kontaktując się z Administracją.

5.2. Usunięcie Konta z serwisu nie jest przewidziane w regulaminie korzystania z zasobu. Usunięcie konta jest możliwe tylko na żądanie organów ścigania lub po orzeczeniu sądu.